ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Intmann Kft., mint a http://magikal.hu/ oldal üzemeltetője, és tulajdonosi köre kiemelten
fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az
adatok biztonságát garantálja.
Az adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, melyek:
 évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 évi személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. tv.;
 évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.).
 évi CXII. törvény – 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
Adatkezelési alapfogalmak
SZEMÉLYES ADAT: 

bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak,
ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani
lehet; 
KÜLÖNLEGES ADAT: 

a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-
képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre
vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;


HOZZÁJÁRULÁS

az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;


TILTAKOZÁS: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
ADATKEZELŐ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

ADATKEZELÉS: 

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;


ADATTOVÁBBÍTÁS:  

ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik
NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;


ADATTÖRLÉS: 

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;

ADATMEGSEMMÍSÍTÉS: 

az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;

ADATFELDOLGOZÁS: 

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől;

ADATFELDOLGOZÓ: 

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok
feldolgozását végzi;

HARMADIK SZEMÉLY: 

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;

ADATZÁROLÁS: 

az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy
összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő
lehetetlenné tétele; 
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy –
törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat
rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével –
elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra
hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges.
Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett
hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a

nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Személyes adatot kezelni
csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az
adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat
kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére
alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az Adatkezelés célja, köre:
Ön a honlapon történő ajánlatkéréssel, illetve kérdésfeltevésével hozzájárult ahhoz, hogy
személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:
az Önnel való kapcsolattartás, 
közvetlen üzletszerzés, piackutatás.
A honlapon történő személyes adatainak megadásával, az alábbi módon megvalósuló
adatkezeléséhez járul hozzá:
·       postai vagy telefonos úton tájékoztató anyag küldése
·       Ön név-, lakcím-, elektronikus levelezési cím (e-mail) adatainak közvetlen üzletszerzés,
piackutatás céljára történő felhasználása,
·       e-mai címére, telefonjára/mobiltelefonjára elektronikus úton tájékoztató információk
küldése,
·       az Ön adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással
kezeljük. 
Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy
törvény elrendeli. Különleges adatokat a Intmann Kft. semmilyen körülmények között nem kér
be és nem tart nyilván.  Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében lehet, az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan
személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a
cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes
adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető. 
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az
adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adatokat az
érintett előzetes és határozott hozzájárulása nélkül az Intmann Kft. nem szolgáltat ki harmadik
félnek.  Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása
érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak,
illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok
továbbítása hálózat vagy egyéb informatikai eszköz útján történik. 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott
feldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a
személyes adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 30 munkanapon belül írásban, közérthető formában megadni a
tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre
vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben
költségtérítés állapítható meg. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, ha az
érintett kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
Az adatok módosítását és törlését az info@intmann.hu címre írt e-mailben lehet
kezdeményezni. 
A http://pellet-kazan.hu/ weboldal tulajdonosa:

Intmann Kft.
Székhelye: 7570, Barcs, Fodor József utca 5.
Telefonszáma: +36 20 773 1828
E-mail címe: info@intmann.hu
Képviselője: Nagy Bálint ügyvezető igazgató
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
élhet: https://www.naih.hu/ugyfelszolgalat-kapcsolat